Deň drevostavieb 2024. Tešíme sa na Vašu účasť!

Vychádza nová publikácia od spoločnosti James Hardie Europe pre stavby z CLT panelov

Vychádza nová publikácia od spoločnosti James Hardie Europe pre stavby z CLT panelov

22.1.2024
 
V novej publikácie „Sadrovláknité dosky fermacell® a fasádne Hardie® obklady – Plánovanie stavieb z CLT panelov" zohľadňuje spoločnosť James Hardie Europe rastúci význam konštrukcií z krížom lepeného dreva. Dokument je súhrnom rozsiahlych systémových riešení, ktoré výrobca vláknocementových Hardie® obkladov a sadrovláknitých dosiek fermacell® vyvinul pre viacpodlažné stavby s konštrukciami z CLT panelov. Publikácia zahŕňa a ukazuje príklady projektov z Európy.
 
S ďalším rozvojom viacpodlažných drevostavieb nadobúdajú masívne konštrukcie z krížom lepeného dreva (CLT) na význame. Len v roku 2022 predstavovala výroba CLT panelov v regióne DACH (vrátane Talianska a Českej republiky) 1,22 milióna m³. Pre rok 2023 sa očakáva nárast na 1,27 milióna m³. To nie je prekvapujúce: CLT panely spĺňajú všetky požiadavky na statiku a stabilitu, požiarnu ochranu a stavebnú fyziku. Výroba nezávislá na poveternostných podmienkach v závode a vysoký stupeň prefabrikácie zaručujú rýchlu a technicky bezchybnú realizáciu.
 
V posledných rokoch vyvinula spoločnosť James Hardie Europe rozsiahle systémové riešenia pre viacpodlažnú výstavbu s použitím CLT panelov v kombinácii so sadrovláknitými doskami fermacell® a vláknocementovými Hardie® obkladmi, aby vyhovela potrebám tohto rastúceho trhu. Všetok vývoj a riešenia sú teraz zhrnuté v novej publikácie „Sadrovláknité dosky fermacell® a fasádne Hardie® obklady – Plánovanie stavieb z CLT panelov". Nová publikácia dopĺňa už existujúce dokumenty „Požiarny a akustický katalóg - Katalóg konštrukcií fermacell“ a „Fermacell v drevostavbách - Navrhovanie, plánovanie a spracovanie“.
 
Publikácia je prehľadne štruktúrovaná do štyroch kapitol (Stavby z krížom lepeného dreva, Spracovanie, Požiarna ochrana, Akustická ochrana) a ponúka vysokú úroveň užívateľskej prívetivosti v kombinácii s veľkým množstvom tabuliek a prehľadných ilustrácií systémových riešení. Všetky skúšky a certifikácie sú na základe európskych noriem.
 
Prvá kapitola uvádza výhody a prednosti konštrukcií z CLT panelov a predstavuje širokú škálu technických riešení pre steny, stropy a podlahy, ktoré na tento účel vyvinula spoločnosť James Hardie Europe. Dôraz je tu kladený na kľúčové výkonnostné charakteristiky v závislosti od požiadaviek na typy konštrukcií, ako je vysoké zaťaženie pri protipožiarnych riešeniach, zvuková izolácia, hmotnosť, konštrukčná výška, hrúbka obkladu atď. Kapitola o spracovaní sa zaoberá najmä témami, ako je skladovanie, doprava a stavenisko, ktoré sú popísané pre stavbu z CLT panelov. Ďalej sú popísané možné techniky spojov, konštrukcia spojov panelov a usporiadanie dilatačných škár sadrovláknitých dosiek fermacell® na spracovanie. Záverečná kapitola o spracovaní sa opäť zaoberá témou upevňovania sadrovláknitých dosiek fermacell® na CLT panely.
 
Kapitola o požiarnej ochrane predstavuje výhody požiarnej ochrany pri výstavbe z CLT panelov a ukazuje okrem iného optimalizácie, ktoré je možné realizovať pomocou osvedčených riešení so sadrovláknitými doskami fermacell®. Súčasne sa odkazuje na rôzne európske požiadavky na protipožiarne obklady (účinná požiarna ochrana podľa Eurokódu 5 (STN EN1995-1-2), zapuzdrenie (príručka Anglicko/STA), protipožiarne obklady - "kapsľovanie" (STN EN 13501-2)). Predstavené sú aj rôzne projektové riešenia pre širokú škálu požiadaviek. Napríklad konštrukcia s kombináciou materiálu oceľový nosník/CLT panel, na realizáciu zvislých inštalácií a problematiku prestupov a upchávok je v novej publikácii predstavený prefabrikovaný systém Aestuver™ FireShield ako suché a bezpečné riešenie pre projektovú výstavbu.
 
V oblasti akustickej ochrany sú zhrnuté charakteristické akustické parametre a požiadavky, ako aj overovanie a metódy overovania. Zohľadnené sú tiež normové požiadavky STN 73 0532:2020, STN EN ISO 717-1 a STN EN ISO 717-2. Grafické znázornenie ukazuje zvukovo izolačné možnosti konštrukcie z CLT panelov v porovnaní s rôznymi stenovými systémami pri použití ako koncová stena budovy (dvojplášťový stenový systém).
 
Nová publikácia „Sadrovláknité dosky fermacell® a fasádne Hardie® obklady – Plánovanie stavieb z CLT panelov“ je k dispozícii tu...

Varianty viacvrstvového opláštenia rohu z CLT panelov pomocou sadrovláknitých dosiek fermacell®:
Vychádza nová publikácia od spoločnosti James Hardie Europe pre stavby z CLT panelov
 
×

Těšíme sa na Vás na Dni drevostavieb 2024

12.03.2024   9:00 - 17:00
  • Výrobcovia stavebných materiálov a odborné organizácie pod jednou strechou
  • Výstavné stánky a prednášky po celý deň 
  • Zaujímavý hostia a aktuálne témy 
  • Inovácie a súčasné trendy 
  • Riešenia od základov po fasádu 
Program a prihláška tu
×