Právne pokyny

Autorské právo Copyright 2003 Xella Baustoffe GmbH. Všetky práva vyhradené. Všetky texty, obrázky, grafiky, zvukové, obrazové súbory a súbory s animáciami, ako aj ich úpravy podliehajú autorskému právu a ostatným zákonom na ochranu duševného vlastníctva. Nesmú sa kopírovať, meniť alebo používať na iných webových stránkach na obchodné účely alebo pre poskytovanie iným osobám. Niektoré internetové stránky spoločnosti Xella Baustoffe GmbH obsahujú aj obrázky, ktoré podliehajú autorským právam osôb, ktoré ich poskytli.

Produkty Po redakčnej uzávierke niektorých stránok mohlo dôjsť k zmenám. Údaje na tejto webovej stránke preto treba chápať ako približné. Zmeny a chyby sú vyhradené. Obrázky môžu obsahovať aj príslušenstvo, ktoré nepatrí k sériovým dodávkam. Farebné odchýlky sú podmienené technicky. Táto webová stránka môže taktiež obsahovať typy a služby v rámci starostlivosti o zákazníkov, ktoré sa v jednotlivých krajinách neponúkajú. Údaje o cenách a sériovej výbave, o zákonných, právnych a daňových predpisoch a účinkoch platia iba v niektorých krajinách.

Obchodné značky Ak nie je uvedené inak, sú všetky značky uvádzané na internetových stránkach spoločnosti Xella Baustoffe GmbH zákonom chránené ochranné značky spoločnosti Xella Baustoffe GmbH alebo spoločnosti Haniel Bau-Industrie GmbH.

Licenčné práva Spoločnosť Xella Baustoffe GmbH vám chce ponúknuť inovatívny a informatívny internetový program. Preto veríme, že vás taktiež poteší kreatívny vzhľad našich stránok. Prosíme vás však o pochopenie, nakoľko spoločnosť Xella Baustoffe GmbH musí chrániť svoje duševné vlastníctvo, vrátane patentov, obchodných značiek a autorských práv, a tieto internetové stránky nemôžu poskytnúť žiadne licenčné práva na duševnom vlastníctve spoločnosti Xella Baustoffe GmbH.

Záruka a ručenie Spoločnosť Xella Baustoffe GmbH poskytuje informácie bez akéhokoľvek ručenia alebo záruky, výslovného alebo udeleného mlčky. Vylúčené sú aj akékoľvek mlčky dané záruky ohľadne obchodnej spôsobilosti, vhodnosti na určité účely alebo neporušenia zákonov a patentov. I keď vychádzame z toho, že informácie, ktoré sme poskytli, sú vhodné, môžu napriek tomu obsahovať chyby alebo nepresnosti, za ktoré neručíme.

Ochrana dát Spoločnosť Xella sa teší z vašej návštevy na našich webových stránkach a vášho záujmu o našu firmu a naše produkty. Berieme ochranu vašich osobných údajov vážne a chceli by sme, aby ste sa pri návšteve našich internetových stránok cítili dobre. Ochrana vášho súkromia pri spracovaní osobných údajov je pre nás dôležitá zohľadňujeme ju v našich pracovných procesoch. Spracúvame osobné údaje, ktoré získame pri návšteve našich webových stránok, v súlade so zákonnými ustanoveniami, platnými pre krajiny, v ktorých sú príslušné webové stránky spravované. Naša politika ochrany údajov sa riadi ako 100%-ná dcérska spoločnosť spoločnosti Haniel Bau-Industrie GmbH podľa morálneho kódexu spoločnosti Haniel Bau-Industrie GmbH. Webové stránky spoločnosti Xella Baustoffe GmbH môžu obsahovať odkazy na webové stránky iných dodávateľov, na ktorých sa nevzťahuje toto vyhlásenie o ochrane údajov. Napriek starostlivej kontrole obsahu nepreberáme žiadnu záruku za obsahy externých odkazov. Za obsah odkazovaných stránok sú výhradne zodpovední prevádzkovatelia týchto stránok. Spoločnosť Xella Baustoffe GmbH rešpektuje vašu súkromnú a osobnú sféru.

Zbieranie a spracovanie osobných údajov Ak navštívite naše webové stránky, ukladá náš webový server štandardným spôsobom meno vášho poskytovateľa internetových služieb, webovú stránku, z ktorej ste nás navštívili, webové stránky, ktoré navštívite u nás, ako aj dátum a trvanie návštevy. Spoločnosť Xella používa cookies, aby bolo možné sledovať preferencie návštevníkov a optimálne zostaviť webové stránky. Cookies sú malé súbory, ktoré sú dočasne ukladané na vašom pevnom disku. Informácie obsiahnuté v cookies slúžia na uľahčenie navigácie a umožňujú vysokú prístupnosť používateľovi určitej webovej stránky. Prirodzene si môžete našu webovú stránku prezerať aj bez cookies. Naše cookies neobsahujú žiadne osobné údaje, takže vaše súkromie je chránené. Väčšina prehliadačov akceptuje cookies automaticky. Môžete zablokovať ukladanie cookies na vašom pevnom disku tým, že zvolíte v nastaveniach vášho prehliadača funkciu *neakceptovať cookies*. Postup takéhoto kroku v jednotlivých prehliadačoch nájdete v príslušnom návode výrobcu. Ak však neakceptujete cookies, môže to viesť k obmedzeniam funkcie našich ponúk. Okrem toho sa u nás osobné údaje ukladajú len vtedy, ak nám ich zadáte sami, napr. v rámci registrácie, ankety, vypísania cien alebo na realizáciu zmluvy.

Využívanie a poskytovanie osobných údajov a účelová väzba Xella využíva vaše osobné údaje na účely technickej administratívy webových stránok, na správu zákazníkov, na ankety o produktoch a na marketingové účely len v príslušnom potrebnom rozsahu. Zber resp. poskytovanie osobných údajov štátnym zariadeniam a úradom sa uskutočňujú len v rámci záväzných národných predpisov. Naši pracovníci, agentúry a dcérske spoločnosti sú zaviazaní mlčanlivosťou a dodržiavaním našich morálnych kódexov.

Možnosť voľby Chceli by sme využívať vaše údaje, aby sme Vás mohli informovať o našich produktoch a službách a prípadne sa vás na ne aj opýtať. Samozrejme je účasť na takýchto akciách dobrovoľná. Ak s tým nesúhlasíte, môžete nám to kedykoľvek oznámiť poštou, aby sme vaše údaje mohli príslušným spôsobom zablokovať.

Právo na informácie Na požiadanie vám Xella bezodkladne písomne podľa platného práva oznámi, či a aké osobné údaje o vás sú u nás uložené. Ak by napriek našej snahe o správnosť a aktuálnosť údajov boli uložené nesprávne údaje, na vašu výzvu ich opravíme.

Google Analytics Táto webová stránka používa Google Analytics, webový analyzátor Google Inc. ("Google"). Google Analytics používa tzv. "Cookies", textové databázy, ukladané na vašom počítači, ktoré umožňujú analýzu vášho používania našej webovej stránky. Informácie vytvorené cez Cookie ohľadne vášho používania tejto webovej stránky (vrátane vašej IP-Adresy) budú prenesené na server Google v USA a tam uložené. Google bude tieto informácie využívať na vyhodnotenie vášho používania tejto webovej stránky, vytváranie reportov vašich aktivít na webovej stránke a internete pre jej zriadovateľa. Google poskytne tieto informácie tretím osobám v prípade že je tak predpísané zákonom, alebo ak tieto tretie strany tieto údaje pre Google spracovávajú. Google nebude v žiadnom prípade vašu IP-Adresu spájať s iným Google dátami. Inštaláciu Cookies môžete zamedziť príslušným nastavením vášho prehliadača, pričom vás upozorňujeme, že potom môže nastať prípad že nebudete môcť používať všetky funkcie tejto webovej stránky v plnom rozsahu. Používaním tejto webovej stránky dávate súhlas k spracovaniu o vás získaných údajoch v Googli vyššie uvedeným spôsobom za uvedeným účelom.

Bezpečnosť Spoločnosť Xella Baustoffe GmbH prijíma technické a organizačné bezpečnostné opatrenia, aby chránila vaše údaje, ktoré spravujeme, proti náhodnej alebo úmyselnej manipulácii, strate, zničeniu alebo proti prístupu neoprávnených osôb. Naše bezpečnostné opatrenia sa neustále vylepšujú v súlade s technologickým pokrokom.

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadne spracovania vašich osobných údajov sa obráťte na nás. Sme vám k dispozícii aj v prípade žiadostí o informácie, pripomienok alebo sťažností.