Ochrana osobných údajov

1. Úvod

V spoločnosti James Hardie sme sa zaviazali zachovať presnosť, dôvernosť a bezpečnosť osobných údajov. Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov okrem iného opisuje kategórie osobných údajov, ktoré spracúvame, ako sa môžu vaše osobné údaje spracúvať, na aké účely a na akom právnom základe vaše údaje spracúvame a ako je chránené vaše súkromie. Zoznámte sa pozorne s týmto oznámením, ktoré vám umožní poznať naše názory a postupy vzťahujúce sa na vaše osobné údaje a spôsob, ako s vašimi osobnými údajmi nakladáme.

Skupinu James Hardie tvoria rôzne individuálne spoločnosti. Pri styku s jednou zo spoločností zo skupiny bude „prevádzkovateľom“ vašich osobných údajov spoločnosť, ktorá sama alebo spoločne s iným subjektom či subjektmi zo skupiny James Hardie rozhoduje o tom, prečo a ako sa budú vaše osobné údaje spracúvať. Zoznam spoločností zo skupiny James Hardie, na ktoré sa toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov vzťahuje, nájdete v oddiele 18.

Ak sú v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov použité výrazy „my“, „nám“, „náš“ alebo „James Hardie“, ide o označenie spoločnosti (spoločností) zo skupiny James Hardie spracúvajúcu vaše osobné údaje ako prevádzkovateľ podľa všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR).

James Hardie spracúva v rámci bežného výkonu svojej činnosti osobné údaje rôznych kategórií. Môže ísť o osobné údaje týkajúce sa fyzických osôb pracujúcich pre potenciálnych a súčasných dodávateľov a zákazníkov vrátane zamestnancov pracujúcich pre také strany, ako sú predajcovia, distribútori, architekti a stavitelia. Osobné údaje sa môžu týkať taktiež fyzických osôb navštevujúcich naše webové stránky, sťahujúcich naše online aplikácie, nadväzujúcich s nami kontakt cez sociálne médiá alebo na obchodných akciách alebo volajúcich na naše telefónne linky.

Spoločnosť James Hardie v zásade zhromažďuje a spracúva vaše osobné údaje, ak je na to zákonný dôvod. To zahŕňa situácie, keď je to nutné pre plnenie zmluvy alebo služieb, ktoré ponúkame, a situácie, keď ide o náš oprávnený záujem spracúvať údaje alebo o spracovanie na základe udeleného súhlasu.


2. Od koho a ako môžeme zhromažďovať osobné údaje?

Môžeme zhromažďovať a spracúvať údaje o nasledujúcich kategóriách dotknutých osôb:

 • Bývalí, súčasní a potenciálni zákazníci, okrem iného vrátane obchodníkov, distribútorov, maloobchodných predajcov, distribučných partnerov, zhotoviteľov, architektov a koncových používateľov (spoločne označovaných ako „zákazníci“)
 • Bývalé, súčasné a potenciálne fyzické osoby poskytujúce nám tovar a služby, okrem iného vrátane našich dočasných zamestnancov, pracovníkov na dohodu, subdodávateľov, poradcov, znalcov, členov správnej rady, audítorov, obchodníkov, distribútorov, dodávateľov a predajcov (spoločne označovaných ako „dodávatelia“);
 • Účastníci sponzorovaných súťaží;
 • Sťažovatelia, dopisovatelia a anketári;
 • Súčasní, bývalí a potenciálni akcionári a podielnici;
 • Žalobcovia alebo žalovaní v existujúcich alebo potenciálnych súdnych sporoch;
 • Kontaktné osoby z oblasti marketingu, novinári, kontaktné osoby z obchodných združení a z oblasti lobovania;
 • Fyzické osoby navštevujúce naše webové stránky, sťahujúce naše online aplikácie, nadväzujúce s nami kontakt cez sociálne médiá alebo na obchodných akciách alebo volajúce na naše telefónne linky.

Zhromažďujeme tieto osobné údaje, pretože ste nám ich poskytli:

 • zadaním informácií na niektorej z našich webových stránok;
 • pri návšteve našich obchodov
 • prostredníctvom našich mobilných aplikácií;
 • prostredníctvom platforiem sociálnych médií;
 • pri komunikácii s nami prostredníctvom telefónu, e-mailu alebo inak;
 • prihlásením sa do súťaží, ktoré usporadúvame;
 • účasťou v prieskumoch, ktoré vykonávame alebo ktoré sú pre nás vykonávané;
 • prihlásením na odber noviniek, informácií o propagačných akciách a ďalších oznámení;
 • účasťou v propagačných akciách, na seminároch alebo školení; a
 • pri zriadení účtu u našej spoločnosti.

Alebo môžeme tieto osobné údaje o vás zhromažďovať sami:

 • pretože ste umožnili, aby vaše údaje boli zdieľané v rámci vašej podnikovej webovej stránky, verejného profilu, na sociálnej sieti tretích strán alebo na iných webových stránkach, ktoré prevádzkujete alebo používate;
 • pretože ste umožnili, aby vaše údaje boli zdieľané v online registroch, na profesijných platformách a webových stránkach s cieľom nadviazať kontakt s tretími stranami vrátane dodávateľov a zákazníkov;
 • pretože vaše údaje sú inak verejne dostupné, napríklad v prípade novinárov, kontaktných osôb z obchodných združení alebo z oblasti lobovania.
 • pretože ste navštívili naše webové stránky, kde môžeme sledovať napríklad údaje o prevádzke, lokalizačné údaje, weblogy, ďalšie komunikačné údaje a zdroje, ku ktorým získate prístup;
 • technické informácie vrátane anonymných údajov zhromaždených hostingovým serverom na štatistické účely, adresu internetového protokolu (IP) používanú na pripojenie vášho počítača alebo zariadenia na internet, typ a verziu prehľadávača, nastavenie časového pásma, druhy a verzie zásuvných modulov prehľadávača, operačný systém a platformu;

3. Aké údaje zhromažďujeme?

Môžeme napríklad zhromažďovať a spracúvať tieto údaje:

 • Meno
 • Zmluvné údaje (adresa, telefónne číslo, fax, e-mail)
 • Spoločnosť, pre ktorú pracujete;
 • Názov pracovnej pozície a/alebo funkcie;
 • Oddelenie a/alebo organizačný útvar;
 • Váš podpis;
 • Záznamy o zákazníkoch (nákupná história, popredajné služby, záručná história, nákupná preferencie atď.);
 • Technologické údaje (IP adresy a údaje uložené v súboroch cookie – viac informácií o súboroch cookie nájdete v oddiele 12 nižšie);
 • Geolokačné údaje, napríklad keď potvrdíte doručenie s použitím mobilného zariadenia a máte na svojom mobilnom zariadení aktivovanú funkciu, ktorá nám umožňuje vás lokalizovať cez GPS;
 • Úverový rating a bankové údaje;
 • Úverový limit a platobné podmienky;
 • Identifikačné údaje v úradných dokladoch totožnosti, ak je to povolené vnútroštátnymi právnymi predpismi;
 • Predajné informácie týkajúce sa predaja produktov alebo služieb;
 • Podobizne (napr. fotografie)
 • Korešpondencia alebo iná komunikácia s vami o našich produktoch, službách alebo obchodnej činnosti.

4. Na aké účely osobné údaje používame?

Informácie, ktoré o vás môžeme mať, používame na tieto účely:

 • účely zákazníckych služieb vrátane poskytovania produktov a služieb zákazníkom; prijímanie, overenie, spracovanie a doručenie objednávok a vráteného tovaru; fakturácia a spracovanie platieb; správa úverových limitov; na účely záruky, technickej podpory alebo iné podobné účely; a zriadenie a správa zákazníckych účtov;
 • komunikácia so zákazníkmi vrátane odpovedí na žiadosti o pomoc a zasielanie informácií o stave ich objednávok zákazníkom poštou, e-mailom, telefonicky a/alebo textovou správou;
 • administratívne účely vrátane zistenia ako zákazníci pristupujú k našim webovým stránkam a ako ich používajú (tzv. webová analytika, viac informácií pozrite v oddiele 13 nižšie) a ako používajú platformy sociálnych médií (viac informácií pozrite v oddiele 15 nižšie);
 • online marketing podľa záujmov (cielenie; viac informácií pozrite v oddiele 12);
 • marketingové a propagačné účely, a to aj prostredníctvom e-mailu alebo podobných elektronických prostriedkov, zasielanie noviniek a informačných bulletinov, zvláštnych ponúk a akcií alebo iný kontakt so zákazníkmi vo veci produktov, služieb alebo informácií;
 • prieskum a plnenie objednávok, nákupná alebo predajná história od dodávateľov; výmena informácií vrátane ukazovateľov výkonu týkajúcich sa tovaru alebo služieb; a organizovanie seminárov, akcií, školiacich kurzov a marketingových aktivít;
 • umožnenie správy pre štruktúru subjektu, riadenie a podávanie správ manažmentu, správa kontaktov organizácie;
 • aktualizácia, oprava, zablokovanie alebo vymazanie osobných údajov, ak je to relevantné; umožniť dotknutým osobám prístup k ich osobným údajom a ich kontrolu; a
 • výskumné účely, a to aj v súvislosti so skúsenosťou zákazníkov v rámci prieskumu trhu a odvetvia; použitie v každodennej korešpondencii (napr. e-mailové správy, listy atď.); dodržiavanie príslušných právnych povinností vrátane odpovede na nariadenie súdu; a podpora funkcie riadenia rizík, funkcie dodržiavania predpisov, právnej funkcie a funkcie auditu.

5. Právny základ pre spracúvanie údajov

Vaše osobné údaje spracúvame na tomto právnom základe:

Právny základ Druh spracovania (príklady)

Plnenie zmluvy

Vami poskytované osobné údaje sa môžu spracúvať, keď ich potrebujeme, aby sme mohli:

 • uzavrieť zmluvu alebo plniť zmluvu s vami alebo urobiť nutné kroky vedúce k uzavretiu alebo plneniu zmluvy s vami;
 • dodávať vám produkty alebo služby; alebo
 • keď s nami rokujete o novom produkte alebo službe
 • uskutočňovať dodávky určené vám a vašim zákazníkom;
 • zriaďovať a udržiavať zákaznícke účty; prijať, overiť, spracovať a doručiť objednávky a vrátený tovar; fakturovať a spracúvať platby;
 • zadávať a riadiť objednávky od dodávateľov; spracúvať faktúry a vykonávať platby; vykonávať výmenu informácií, vrátane ukazovateľov výkonu, týkajúcich sa tovaru alebo služieb;
 • každodenne komunikovať so zákazníkmi a dodávateľmi prostredníctvom pošty, e-mailu, telefónu a/alebo textových správ; vrátane odpovedí na otázky a na účely záruky, technickej podpory alebo iné podobné účely;
 • keď sa prihlásite do online súťaže alebo propagačnej akcie, na správu súťaže alebo propagačnej akcia a informovanie víťazov;
 • na účel výkonu alebo obhajoby právnych nárokov.

Plnenie právnych povinností

Keď máme povinnosť poskytnúť alebo zdieľať vaše osobné údaje podľa platných zákonov alebo na základe žiadosti orgánov verejnej správy alebo príslušníkov policajných a bezpečnostných zložiek.

 • plniť požiadavky súvisiace s národnou bezpečnosťou alebo presadzovaním práva alebo s cieľom zabrániť nezákonnej činnosti;
 • identifikovať vás, keď nás kontaktujete;
 • overiť správnosť údajov, ktoré o vás máme;
 • splniť povinnosti, ktoré nám stanovujú zákony v oblasti transparentnosti.

Súhlas

Ak sa spoliehame na váš súhlas ako právny základ pre spracúvanie vašich osobných údajov, môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať tak, že nás budete kontaktovať použitím kontaktných údajov uvedených na konci tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov. Ak svoj súhlas odvoláte, naše používanie vašich osobných údajov pred odvolaním súhlasu je aj naďalej v súlade so zákonom.

 • poskytovať vám marketingové oznámenia, a to aj prostredníctvom e-mailu alebo podobných elektronických prostriedkov, zasielať novinky a informačné bulletiny, zvláštne ponuky a akcie alebo mať iný kontakt vo veci produktov, služieb alebo informácií, ale iba v prípade, že sa neopierame o iný právny základ, ako je napríklad oprávnený záujem;
 • keď nám dovolíte používať vašu fotografiu alebo video alebo keď nám poskytnete odporúčania/referencie, ktoré by sme chceli použiť na obchodné účely.

6. Kto má prístup k vašim osobným údajom?

Ak je to povolené platnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov, vami poskytnuté osobné údaje môžu byť ďalej poskytnuté týmto príjemcom alebo kategóriám príjemcov:

 • Oprávnené osoby pracujúce pre nás alebo naším menom (napr. osoby pracujúce na pracovných pozíciách v oblasti prevádzky, IT, ľudských zdrojov, financií, marketingu a zákazníckych služieb);
 • Sprostredkovatelia, poskytovatelia služieb a poradcovia, ktorých využívame (napr. spoločnosti zo skupiny James Hardie a externí poskytovatelia a poradcovia poskytujúci služby v súvislosti s marketingom, zákazníckymi službami, dopravou, uložením, zálohovaním a analýzou osobných údajov, vývojom aplikácií, platobnými a kreditnými kartami, nákupom a preverovaním zhody);
 • Naši partneri, aby sme vám mohli ponúkať spoločné produkty a služby v spojení s našimi produktmi a službami alebo keď títo partneri sponzorujú naše akcie a konferencie alebo sa ich zúčastňujú.
 • Iné oprávnené tretie strany v súvislosti s potenciálnym predajom, odpredajom alebo prevodom spoločnosti alebo spoločností zo skupiny James Hardie (vrátane prípadných podielov v spoločnosti) alebo kombinácia ich produktov, služieb, aktív, pridružených spoločností a/alebo podnikov.
 • Tretie strany s cieľom vymáhať naše podmienky, zmluvy, zásady či pravidlá, s cieľom pomáhať chrániť bezpečnosť, integritu a dostupnosť našich produktov, systémov a služieb; uplatňovať alebo chrániť práva a majetok spoločností zo skupiny James Hardie (vrátane duševného vlastníctva), plniť požiadavky vyplývajúce z právnych predpisov, alebo v iných prípadoch, ak sa v dobrej viere domnievame, že poskytnutie údajov je vyžadované zákonom (vrátane odpovede na zákonné predvolanie alebo inú žiadosť policajných a bezpečnostných zložiek).
 • Policajné a bezpečnostné zložky alebo orgány verejnej správy, ak je to nutné pri dodržiavaní platných zákonov.

Ak je to povolené platnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov, vaše osobné údaje je možné zdieľať s inými členmi a spracúvať inými členmi zo skupiny James Hardie, okrem iného vrátane subjektov uvedených v oddiele 18. Môže k tomu napríklad dôjsť:

 • keď spoločnosti zo skupiny James Hardie spolupracujú na poskytovaní prevádzkových, IT, personálnych, finančných, marketingových a zákazníckych služieb iným spoločnostiam zo skupiny;
 • v snahe pomáhať chrániť bezpečnosť, integritu a dostupnosť našich produktov, systémov a služieb;
 • keď rôzne spoločnosti zo skupiny James Hardie spoločne vyvíjajú produkty a služby; a
 • keď spoločnosti zo skupiny James Hardie kombinujú produkty, služby, systémy, databázy a spoločnosti. Môže k tomu napríklad dochádzať, keď sú údaje nachádzajúce sa v marketingovom alebo CRM systéme jednej spoločnosti zo skupiny James Hardie kombinované a/alebo prenesené do marketingového alebo CRM systému inej spoločnosti zo skupiny James Hardie.

Ak iní členovia zo skupiny James Hardie alebo tieto tretie strany sú „poskytovateľom údajov“, vykonávajú svoje úlohy menom prevádzkovateľa údajov a na základe jeho pokynov na vyššie uvedené účely.


7. Medzinárodné poskytovanie údajov

Pri zdieľaní údajov s inými členmi zo skupiny James Hardie alebo s tretími stranami sa môže stať, že vaše osobné údaje sa zhromažďujú a spracúvajú v jurisdikcii mimo Európy. Ak také jurisdikcie nemajú zodpovedajúcu ochranu (ako stanovuje Európska komisia podľa článku 45 GDPR), zaistíme pred poskytnutím, aby sa poskytnutie zakladalo na vhodných zárukách, napríklad na základe čestného vyhlásenia príjemcu v prípade štítu EÚ–USA na ochranu súkromia (iba pre príjemcov z USA) alebo uzavretím tzv. štandardných doložiek Európskej únie o ochrane údajov s príjemcom.

Máte právo dostať prehľad príjemcov z tretích krajín a kópiu konkrétne dohodnutých ustanovení zaisťujúcich zodpovedajúcu úroveň ochrany údajov. S týmto cieľom sa na nás obráťte použitím kontaktných údajov uvedených v oddiele 16.

 

8. Zabezpečenie vašich údajov

V snahe ochrániť súkromie osobných údajov sme zaviedli fyzické, technické a správne opatrenia. Naše zabezpečovacie technológie priebežne aktualizujeme a testujeme. Všeobecne sa snažíme obmedziť prístup k vašim osobným údajom na osoby pracujúce pre spoločnosti zo skupiny James Hardie, ktoré také informácie potrebujú poznať, a vždy v súlade s platnými zákonmi.

Okrem toho osoby, ktoré pre nás pracujú, školíme a zoznamujeme s tým, ako je dôležité zachovať mlčanlivosť, ochrániť súkromie a zaistiť bezpečnosť vašich osobných údajov. Zaväzujeme sa prijať vhodné disciplinárne opatrenia s cieľom vymáhať plnenie povinností našich zamestnancov v oblasti ochrany osobných údajov.

Upozorňujeme však, že aj napriek našej snahe žiadne bezpečnostné opatrenia nie sú dokonalé či nepreniknuteľné. Nemôžeme zaistiť a nevyhlasujeme ani nezaručujeme, že informácie, ktoré nám poskytnete, zostanú bezpečné, ani nezaručujeme, že tieto informácie nebudú neoprávnene sprístupnené, oznámené, pozmenené, zničené alebo použité.

Ak sa dozvieme o porušení zabezpečenia, môžeme sa pokúsiť vás elektronicky informovať, aby ste mohli prijať vhodné ochranné opatrenia. Ak dôjde k porušeniu zabezpečenia, môžeme tiež vyvesiť oznámenie na našej webovej stránke. V závislosti od toho, kde žijete, môžete mať zákonné právo dostať písomne oznámenie o porušení zabezpečenia.


9. Ukladanie a uchovanie údajov

Vaše osobné údaje môžu byť uložené v rôznych archívoch, okrem iného v našich systémoch CRM a ERP, poštových klientoch, serveroch spoločnosti James Hardie a na serveroch (cloudových) služieb, ktoré James Hardie využíva, nachádzajúcich sa v Spojených štátoch amerických, Austrálii a v krajinách Európskej únie. Ak je to vykonateľné, pokúsime sa vaše osobné údaje pri ukladaní a počas prenosu šifrovať.

S výnimkou prípadov, keď platné zákony alebo požiadavky vyplývajúce z právnych predpisov povoľujú či vyžadujú inak (najmä v súvislosti s dĺžkou uchovávania údajov), sa spoločnosť James Hardie vynasnaží uchovať vaše osobné údaje iba na čas nutný na splnenie účelov, na ktoré boli osobné údaje zhromaždené. Vaše údaje zároveň uchováme a budeme používať na čas nutný na vyriešenie sporov a/alebo pri výkone našich práv a presadzovaní dohôd. Údaje o účtoch súčasných, bývalých a potenciálnych zákazníkov a dodávateľov si ponechávame na tak dlho, kým je účet aktívny, a následne na čas zodpovedajúci zákonným lehotám uchovávania údajov. Osobne neidentifikovateľné a súhrnné informácie je možné uchovať na dobu neurčitú. Bližšie informácie je možné nájsť v našich zásadách uchovávania údajov, ktoré sú k dispozícii na vyžiadanie.


10. Právo na prístup, opravu a výmaz vašich osobných údajov a ďalšie práva dotknutej osoby

Všeobecné nariadenie Európskej únie o ochrane osobných údajov (GDPR) a ďalšie zákony v iných krajinách o ochrane súkromia poskytujú dotknutým osobám určité práva.

Právo na prístup a právo na opravu: Máte právo požadovať prístup k svojim osobným údajom, ktoré spoločnosť James Hardie uchováva, a požadovať opravu nepresných údajov, ktoré sa vás týkajú.

Právo na vymazanie: Pri splnení právnych požiadaviek môžete požadovať vymazanie svojich údajov. Nevzťahuje sa to na osobné údaje, pre ktoré platí zákonná lehota pre uchovávanie údajov alebo ktoré sú nutné na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.

Právo podať sťažnosť: Máte právo podať sťažnosť na príslušnom orgáne na ochranu údajov, najmä v krajine svojho trvalého pobytu, miesta výkonu zamestnania alebo miesta, kde došlo k údajnému porušeniu, ak sa domnievate, že spracúvanie vašich osobných údajov porušuje platné právne predpisy.

Právo na obmedzenie spracúvania: Máte právo v určitých prípadoch obmedziť to, ako spracúvame vaše osobné údaje.

Prenositeľnosť údajov: Ak je právnym základom, z ktorého pri spracúvaní údajov vychádzame, váš súhlas alebo skutočnosť, že je spracúvanie nutné na účely plnenia zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou, a spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovane, máte právo dostať všetky osobné údaje, ktoré ste poskytli spoločnosti James Hardie, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a zároveň požadovať, aby sme tieto údaje poskytli inému prevádzkovateľovi, ak je to technicky vykonateľné.

Právo vzniesť námietku: Ak spracúvame údaje na základe oprávnených záujmov, máte právo vzniesť námietku proti takému spracúvaniu z dôvodov vzťahujúcich sa na vašu konkrétnu situáciu a my musíme s takým spracúvaním prestať, ak nepreukážeme závažné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo ak je spracúvanie údajov nutné na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov. Ak sa pri spracúvaní údajov opierame o oprávnený záujem ako základ pre spracúvanie, obvykle sa domnievame, že môžeme preukázať závažné oprávnené dôvody, ale každý prípad budeme posudzovať individuálne. Máte zároveň právo kedykoľvek vzniesť námietku proti spracúvaniu svojich osobných údajov na marketingové účely. Zoznámte sa tiež s oddielom „Informácie o vašom práve vzniesť námietku“.

Právo odvolať súhlas: Ak sa pri spracúvaní údajov spoliehame na váš súhlas, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať bez toho, aby to ovplyvnilo zákonnosť spracúvania na základe súhlasu pred jeho odvolaním. Uvedené sa vzťahuje najmä na súbory cookie, a preto sme na našej webovej stránke zaviedli funkciu, ktorá to podporuje.


11. Máte povinnosť poskytovať svoje osobné údaje?

Môžete s nami komunikovať bez poskytnutia akýchkoľvek osobných údajov. Upozorňujeme však, že v takom prípade vám nemusia byť k dispozícii určité funkcie alebo služby.


12. Súbory cookie (relevantné iba pre používateľov našej webovej stránky)

Súbory cookie. Táto webová stránka používa súbory cookie. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré webová stránka môže pri návšteve webovej stránky umiestniť do vášho počítača alebo mobilného zariadenia, napríklad s cieľom poskytnúť funkcie jazykového nastavenia, pomôcť pri analýze výkonu webovej stránky a s cieľom odporúčať obsah relevantný pre vašu návštevu. Súbory cookie sú uložené vo vašom prehľadávači. Súbor cookie pomôže príslušnej alebo inej webovej stránke rozpoznať vaše zariadenie pri budúcej návšteve. Väčšina súborov cookie nebude zhromažďovať informácie, ktoré vás identifikujú ako fyzickú osobu (osobné údaje), a namiesto toho bude zhromažďovať všeobecnejšie informácie o tom, ako návštevníci prichádzajú na našu webovú stránku a ako ju používajú. Súbory cookie je možné používať na vytvorenie profilu činností návštevníka na internete. Ďalšie informácie o tom nájdete v oddiele 13.

Informácie o druhoch a kategóriách nami používaných súborov cookie a o tom, ako môžete spravovať používanie súborov cookie ich deaktiváciou, odmietnutím alebo vymazaním, nájdete v našom oznámení o používaní súborov cookie. Ďalšie informácie môžete zobraziť taktiež kliknutím na naše nižšie uvedené tlačidlo nastavenia súborov cookie. 

Tagy. Táto webová stránka môže používať tagy. Tag je všeobecné označenie pre kódové prvky nachádzajúce sa na našich webových stránkach. Väčšina tagov jednoducho popisuje obsah stránky, ale niektoré druhy tagov obsahujú programovacie prvky alebo do stránky vkladajú dynamický obsah, ako sú video- alebo audiosúbory. Niektoré tagy, najmä tie, ktoré vkladajú obsah alebo funkciu zo zdrojov mimo našej domény, môžu predstavovať riziko narušenia súkromia, ktoré je potrebné posúdiť a riadiť. Ide o tagy tretích strán a vo väčšine prípadov dodávajú našej webovej stránke pridanú hodnotu. Musíte si však uvedomovať, že také tagy existujú, aby ste sa mohli zamerať na to, kde sú vyššie riziká. Väčšina súborov cookie nastavených na našich webových stránkach bude nastavená prostredníctvom týchto tagov, avšak niektoré tagy o vás môžu zhromažďovať údaje aj bez použitia súborov cookie.


13. Webová analytika (relevantné iba pre používateľov našej webovej stránky)

Používame webovú analytiku na meranie činnosti na webových stránkach a na určenie najnavštevovanejších oblastí webových stránok, a teda na zlepšenie viditeľnosti nášho obsahu. Na tento účel používame nástroj Google Analytics, ktorý poskytuje spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (ďalej len Google). Používame Google Analytics s doplnkovou funkciou, ktorú Google ponúka s cieľom anonymizovať IP adresy. Google v tejto súvislosti ukladá skrátené IP adresy. Môžete vzniesť námietku proti zhromažďovaniu alebo spracúvaniu svojich údajov prostredníctvom nasledujúceho odkazu, kde si môžete stiahnuť a inštalovať zásuvný modul prehľadávača: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Google Analytics používa súbory cookie. Spoločnosť Google sa nachádza mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, ale je držiteľom osvedčenia podľa štítu EÚ – US na ochranu súkromia (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI).


14. Odkazy na iné webové stránky (relevantné iba pre používateľov našej webovej stránky)

Naše webové stránky môžu pre vašu potrebu obsahovať odkazy na iné stánky, ktoré s nami nie sú spojené. Pri použití týchto odkazov opustíte našu webovú stránku. Také odkazované webové stránky nekontrolujeme. Také webové stránky majú svoje vlastné zásady a postupy týkajúce sa ochrany osobných údajov online a my nemôžeme niesť zodpovednosť za postupy pri ochrane osobných údajov ani za obsah týchto webových stránok, ktoré s nami nie sú spojené. S cieľom zamedziť pochybnostiam sa uvádza, že toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa nevzťahuje na osobné údaje, ktoré sa rozhodnete poskytnúť webovým stránkam nespriaznených tretích strán.

Môžeme zobrazovať reklamu tretích strán. I títo zadávatelia reklamy vás môžu požiadať o osobné údaje. Nemôžeme niesť zodpovednosť za postupy zadávateľov reklamy na našich webových stránkach v oblasti ochrany osobných údajov. Vyzývame však našich partnerov a zadávateľov reklamy, aby prijali zásady ochrany osobných údajov, ktoré sú v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z miestnych právnych predpisov.


15. Sociálne médiá a iné platformy (relevantné iba pre používateľov našich webových stránok)

Môžete s nami komunikovať prostredníctvom webových stránok sociálnych médií. Môžete sa tiež rozhodnúť prepojiť svoj účet u nás so stránkami sociálnych médií tretích strán. Pri prepojení svojho účtu alebo pri komunikácii s nami na stránkach alebo prostredníctvom stránok sociálnych médií tretích strán nám môžete umožniť priebežný prístup k určitým informáciám z vášho účtu v sociálnych médiách (napr. meno, e-mailová adresa, fotografia, pohlavie, narodeniny, vami vyvesené príspevky alebo príspevky, ktoré označíte ako príspevky, ktoré sa vám páčia).

Ak pri komunikácii s našimi webovými stránkami prostredníctvom stránok sociálnych médií odošlete informácie, potom v závislosti od vášho nastavenia súkromia môžu byť tieto informácie verejne dostupné na internete. To, aké informácie zdieľate, môžete kontrolovať prostredníctvom nastavenia súkromia dostupného na niektorých stránkach sociálnych médií. Viac informácií o úprave vášho nastavenia súkromia a o tom, ako stránky sociálnych médií tretích strán nakladajú s vašimi osobnými údajmi, nájdete v ich pomocníkoch týkajúcich sa ochrany súkromia, v ich oznámeniach o ochrane osobných údajov a podmienkach používania.


16. Oddelenie ochrany súkromia a osobných údajov a zodpovedné osoby na ochranu osobných údajov

Spoločnosť James Hardie zriadila oddelenie ochrany súkromia a osobných údajov (Privacy and Data Protection Office) s odborníkmi na ochranu osobných údajov nachádzajúcimi sa v Spojených štátoch amerických, Európske únii a Austrálii. Okrem toho určila spoločnosť James Hardie zodpovednú osobu na ochranu osobných údajov pre Nemecko.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracúvanie vašich osobných údajov alebo ak sa domnievate, že vaše práva v oblasti ochrany osobných údajov boli porušené, obráťte sa na nás použitím nasledujúcich kontaktných údajov:

Úrad na ochranu súkromia a osobných údajov Zodpovedná osoba na ochranu osobných údajov pre Nemecko

Európa (všeobecne)

Nemecko (iba)

Do rúk: Úrad na ochranu súkromia a osobných údajov

Düsseldorfer Landstraße 395,

47259 Duisburg,

Nemecko

 

Dpo@jameshardie.com

 

Do rúk: Zodpovedná osoba na ochranu osobných údajov

Düsseldorfer Landstraße 395,

47259 Duisburg

Nemecko

 

datenschutz-fermacell@jameshardie.com

 

17. Verzia

Táto verzia vyhlásenia o ochrane osobných údajov je zo dňa 6. júla 2018 a nahradzuje vyhlásenie o ochrane osobných údajov zo dňa 10. apríla 2018. Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov môžeme z času na čas zmeniť. Zmenené vyhlásenie o ochrane osobných údajov sprístupníme na našich webových stránkach. V prípade podstatnej zmeny zásad vám poskytneme zodpovedajúce oznámenie v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z právnych predpisov. Naši zákazníci a dodávatelia aj naši registrovaní používatelia webových stránok budú o zmenách informovaní dopredu.


18. Subjekty

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje na subjekty zo skupiny James Hardie uvedené nižšie, ktoré spracúvajú vaše osobné údaje. Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje zároveň na prípadné neuvedené subjekty, ak je uvedené, že pre ne toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov platí.

Názov subjektu Adresa

XI (DL) Holdings GmbH

Nemecko, Düsseldorfer Landstraße 395, 47259 Duisburg

Fermacell GmbH

Nemecko, Düsseldorfer Landstraße 395, 47259 Duisburg

Fermacell SAS 

Francúzsko, 30 Rue de l'Industrie, 92500 Rueil-Malmaison

Fermacell B.V.

Holandsko, Loonsewaard 20, 6606 KG Niftrik

Fermacell Spain S.L.U. 

Španielsko, Barrio La Estración s/n, 39719 Oreja-Cantabria

Fels Recycling GmbH

Nemecko, Westrampe 6, 38442 Wolfsburg

Fermacell Schraplau GmbH  

Nemecko, Bahnhofstraße 1, 06279 Schraplau

James Hardie Insurance Limited

Írsko, Second Floor, Europa House, Harcourt Centre, Harcourt Street, Dublin 2. D02 WR20

James Hardie Holdings Ltd.

Írsko, Second Floor, Europa House, Harcourt Centre, Harcourt Street, Dublin 2. D02 WR20

James Hardie Europe B.V. 

Holandsko, Radarweg 60, 1043 NT, Amsterdam

James Hardie Building Products Ltd

Spojené kráľovstvo, One Fleet Place, Londýn EC4M 7WS

James Hardie Batiment SAS 

Francúzsko, 6 Place de la Madeleine, 75008 París

James Hardie Bauprodukte GmbH

Nemecko, Bockenheimer Landstraße 17-19, 60325 Frankfurt am Main

James Hardie Building Products Inc.

USA, 231 S. LaSalle Street, Ste. 2000, Chicago, IL, 60604

JH Research LLC

USA, 231 S. LaSalle Street, Ste. 2000, Chicago, IL, 60604

CGC Products LLC 

USA, 231 S. LaSalle Street, Ste. 2000, Chicago, IL, 60604

James Hardie Insurance Limited

Írsko, Second Floor, Europa House, Harcourt Centre, Harcourt Street, Dublin 2. D02 WR20

Informácie o vašom práve vzniesť námietku

 

Námietka proti priamemu marketingu

Môžete kedykoľvek vzniesť námietku proti spracúvaniu vašich osobných údajov na účely priameho marketingu. Vezmite, prosím, na vedomie, že z organizačných dôvodov sa vaša námietka a používanie vašich údajov v rámci už prebiehajúcej kampane môže prekrývať.

 

Námietka proti spracúvaniu údajov z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie

Máte právo kedykoľvek z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie vzniesť námietku proti spracúvaniu svojich osobných údajov. Osobné údaje nebudeme naďalej spracúvať, ak nepreukážeme závažné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo ak nejde o spracúvanie na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.

 

 

Svoje námietky môžete vzniesť neformálne. S námietkami sa obracajte na tieto kontakty:

Oddelenie ochrany súkromia a osobných údajov (Privacy and Data Protection Office) Zodpovedná osoba na ochranu osobných údajov Nemecko

Európa (všeobecne)

Nemecko (iba)

Do rúk: Oddelenie ochrany súkromia a osobných údajov
Privacy and Data Protection Office
Düsseldorfer Landstraße 395,47259 Duisburg, Nemecko
Dpo@jameshardie.com

Do rúk: Zodpovedná osoba na ochranu osobných údajov
Data Protection OfficerDüsseldorfer Landstraße 395,47259 Duisburg, Nemecko
datenschutz-fermacell@jameshardie.com