Ochrana osobných údajov

1. Úvod

Európska spoločnosť skupiny James Hardie vás víta na svojich webových stránkach. V spoločnosti James Hardie kladieme veľký dôraz na zachovanie presnosti, mlčanlivosti a bezpečnosti spracovávaných osobných údajov. Toto vyhlásenie o ochrane súkromia popisuje kategórie spracovávaných osobných údajov, spôsob, akým sa môžu spracovávať, na aké účely a na akom právnom základe sa údaje spracovávajú a ako je chránené vaše súkromie.

Pozorne si, prosím, prečítajte toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov, aby ste pochopili naše stanoviská a postupy týkajúce sa vašich osobných údajov a spôsobu, ako s nimi zaobchádzame.

 

2. Zber a použitie (spracovanie) vašich osobných údajov

 

Pri návšteve nášho webu zhromažďujeme a spracovávame vaše údaje pomocou súborov cookies a podobných technológií (Cookies), na ktoré ste nám dali svoj súhlas. Cookies sú malé dátové súbory, ktoré sa pri prechádzaní našich webových stránok vložia do vášho počítača alebo iného mobilného či vreckového zariadenia (ako sú smartfóny alebo tablety). Sledované informačné súbory cookies sa môžu týkať priamo vás, vašich preferencií alebo vášho zariadenia a najčastejšie sa využívajú na to, aby internetová stránka fungovala podľa vášho očakávania. Informácia vás obvykle priamo neidentifikuje, ale môže vám poskytnúť osobnejší zážitok z prezerania webovej stránky. Cookies majú rôzne formy. Niektoré súbory cookies sú nutné na to, aby web správne fungoval, na analytické účely alebo na meranie výkonnosti našich webových stránok. Ostatné súbory cookies nám umožňujú poskytovať vylepšené funkcie a personalizáciu, nastavujú ich tretie strany, ktoré si vytvoria svoj profil, ktorý vás môže zaujímať, alebo vám s nimi umožnia zdieľať obsah. Vzhľadom na to, že rešpektujeme právo na súkromie, môžete sa rozhodnúť niektoré typy súborov cookies nepovoľovať. Blokovanie niektorých typov súborov cookies však môže ovplyvniť prezeranie webu a služby, ktoré sme schopní ponúknuť. Ak chcete získať ďalšie informácie o cookies a ako ich môžete blokovať, prejdite nadol na kapitolu Cookies.

 

Ak s nami komunikujete prostredníctvom našich webových stránok, a to buď cez uvedené kontaktné údaje, alebo pomocou formulárov, môžeme taktiež zhromažďovať a spracovávať osobné informácie, ktoré ste nám poskytli, vrátane vášho mena, adresy, e-mailu, povolania, otázky a ďalších poskytnutých osobných údajov. Tieto informácie využívame napríklad na spracovanie odpovedí na otázky, na poskytovanie služieb zákazníkom (teraz a v budúcnosti) a na všeobecné účely konverzie potenciálnych klientov. Na tieto účely sa ukladajú vaše osobné údaje v našich CRM systémoch a s týmto cieľom sa do vášho počítača ukladajú súbory cookies. 

 

Ak využívate digitálne nástroje alebo funkcie našich webových stránok, ako sú plánovače, bulletin a súťaže, môžeme zhromažďovať a spracovávať osobné údaje, ktoré môžu zahŕňať vaše meno, e-mailovú adresu, polohu, profesiu a ďalšie osobné informácie, ktoré ste sa rozhodli nám poskytnúť. Tieto osobné údaje budeme spracovávať na účely, o ktorých sme vás informovali pred tým, než ste použili tieto digitálne nástroje alebo funkcie. Ak ste sa zaregistrovali odoberať upozornenia alebo bulletiny, môžeme vykonávať aktualizácie napr. nových funkcií webových stránok, zvláštnych udalostí, súťaží, produktov a služieb. Samozrejme vždy, keď je to nutné, požiadame o váš súhlas.

 

3. Právny základ pre spracovanie vašich osobných údajov

Všeobecne platí, že spoločnosť James Hardie zhromažďuje a spracováva vaše osobné údaje iba vtedy, ak je na to oprávnená. To zahŕňa nutnosť plniť zmluvu alebo službu, ktorá je k dispozícii na našich webových stránkach, a oprávnený záujem o sledovanie online správania, zmluvu s e-mailovou adresou alebo sledovanie IP adresy. Pri spracovaní osobných údajov zhromaždených pomocou súborov cookies vás obvykle žiadame o váš súhlas a vždy vám poskytneme jednoduchý spôsob, ako od tohto súhlasu odstúpiť (odmietnuť).

 

4. Kto má prístup k vašim osobným údajom?

Osoby v rámci spoločnosti James Hardie, ktoré môžu získať prístup k vašim osobným údajom, sú správcovia systému alebo osoby, ktoré pracujú pre oddelenie alebo v oddelení marketingu, IT, predaja alebo zákazníckych služieb. Vaše osobné údaje taktiež môžu byť zdieľané s tretími stranami, s ktorými spolupracujeme a ktoré tieto informácie potrebujú na to, aby pre nás vykonávali svoju prácu. Sú nimi napríklad odborníci v oblasti IT alebo marketingu, ktorí spravujú naše webové stránky alebo ich obsah. Spoločnosť James Hardie predpokladá, že tieto tretie strany budú spracovávať všetky osobné údaje, ktoré im boli poskytnuté, v súlade s platnými právnymi predpismi.

 

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté taktiež iným spoločnostiam skupiny James Hardie.  Ak iní členovia skupiny James Hardie alebo tieto tretie strany konajú ako „sprostredkovatelia údajov“, plnia svoje úlohy pre vyššie uvedené účely naším menom a na základe našich pokynov. V takom prípade budú vaše osobné údaje poskytnuté týmto stranám iba v nutnej miere na poskytovanie požadovaných služieb.

 

Ak to umožňujú príslušné zákony na ochranu osobných údajov, môžu byť vaše osobné údaje zdieľané s členmi skupiny James Hardie a tretími stranami mimo domovskej jurisdikcie. V dôsledku toho sa môžu vaše osobné údaje zhromažďovať a spracovávať v mimoeurópskej jurisdikcii. V prípade, že to vyžadujú platné zákony na ochranu údajov, spoločnosť James Hardie zaistí, že ak vaše osobné údaje budú spracovávané členmi skupiny James Hardie alebo tretími stranami v jurisdikciách bez zodpovedajúcej ochrany (ako stanovuje Európska komisia), budú zavedené štandardné zmluvné doložky schválené Európskou komisiou alebo iným dozorným orgánom s právomocou nad príslušným vývozcom údajov.

 

5. Bezpečnosť vašich informácií

Aby sme pomohli chrániť bezpečnosť osobných údajov a osobne identifikovateľných informácií, dodržujeme fyzické, technické a administratívne bezpečnostné opatrenia. Aktuálne aktualizujeme a testujeme našu bezpečnostnú technológiu. Sprísnili sme podmienky pre prístup našich zamestnancov k vašim osobným údajom. Okrem toho školíme zamestnancov o dôležitosti zachovať mlčanlivosť a o zachovaní utajenia a bezpečnosti vašich osobných údajov. Prijímame vhodné disciplinárne opatrenia na presadzovanie zodpovednosti našich zamestnancov v oblasti ochrany súkromia.

 

6. Ukladanie a uchovávanie údajov

Osobné údaje sú uložené na serveroch spoločnosti James Hardies a na serveroch založených na cloudových službách, ktoré prevádzkuje spoločnosť James Hardie, so sídlom v Spojených štátoch amerických, Austrálii a v krajinách Európskej únie. Počas uloženia a prenosu sú vaše osobné údaje zašifrované. S výnimkou prípadov, keď to príslušné zákonné alebo regulačné podmienky dovoľujú alebo vyžadujú, uchováva spoločnosť James Hardie vaše osobné údaje iba na taký čas, po ktorý je uchovanie údajov nutné na splnenie účelu, na ktorý boli zhromaždené.  Ďalšie podrobnosti nájdete v našich zásadách uchovávania údajov.

 

7. Právo na prístup, opravu a vymazanie vašich osobných údajov a ďalšie práva subjektu údajov

Na základe všeobecného nariadenia Európskej únie o ochrane osobných údajov a zákonov na ochranu súkromia v iných krajín majú subjekty údajov určité práva. 

 

Právo na prístup a právo na opravu: Máte právo požadovať prístup k všetkým svojim osobným údajom, ktoré spoločnosť James Hardie uchováva, a môžete požiadať o opravu všetkých nepresností, ktoré sa vás týkajú.

 

Právo na vymazanie: Za predpokladu, že boli splnené zákonné požiadavky, môžete požiadať o vymazanie údajov. To sa nevzťahuje na osobné údaje, ktoré podliehajú zákonnej retenčnej lehote alebo ktoré sú nutné na vznik, výkon alebo obranu právnych nárokov.

 

Právo podať sťažnosť: Máte právo podať sťažnosť na príslušnom orgáne na ochranu údajov, a to v krajine svojho bydliska, v mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia ochrany osobných údajov, ak sa domnievate, že pri spracovaní vašich osobných údajov bolo porušené platné právo.

 

Právo na obmedzenie spracovania: V určitých prípadoch máte právo obmedziť spracovanie svojich osobných údajov.

 

Prenositeľnosť údajov: Ak sme závislí od vášho súhlasu alebo od skutočnosti, že spracovanie je nutné na plnenie zmluvy, v ktorej ste súčasťou právneho základu pre spracovanie, a že osobné údaje sa spracovávajú automatickým spôsobom, máte právo dostať všetky osobné údaje, ktoré ste poskytli spoločnosti James Hardie, a to v štruktúrovanej, bežne používanej, čitateľnej podobe, a ak je to technicky možné, môžete požadovať, aby sme ich poskytli inému kontrolórovi.

 

Právo vzniesť námietky proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu: Ak sme závislí od oprávneného záujmu spracovania údajov, máte proti takému spracovaniu právo vzniesť námietky z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie, a my toto spracovanie musíme zastaviť, ak nemôžeme predložiť presvedčivé a oprávnené dôvody na spracovanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami a právami, s výnimkou prípadov, keď je potrebné spracovať tieto údaje kvôli vzniku, výkonu alebo obrane právnych nárokov. Obvykle, keď závisíme od oprávneného záujmu ako základu pre trestné stíhanie, veríme, že dokážeme predložiť také presvedčivé a oprávnené dôvody, avšak jednotlivé prípady budeme posudzovať individuálne.

 

Právo na zrušenie súhlasu: Keď závisíme od vášho súhlasu so spracovaním údajov, máte právo kedykoľvek tento súhlas odvolať. To sa týka najmä súborov cookies, ktoré na našich webových podporujeme.

 

8. Cookies

Nižšie nájdete ďalšie informácie o každom type súboru cookies, ktorý používame na našich webových stránkach, a ako ich môžete blokovať. Ak zakážete súbory cookies, niektoré funkcie našich webových stránok nemusia správne alebo vôbec fungovať. Ak chcete súbory cookies zakázať, môžete tak urobiť zmenou nastavenia prehľadávača na webových stránkach a cookies zamietnuť. Ako to urobiť, závisí od používaného prehľadávača. Všetky moderné prehľadávače umožňujú zmeniť nastavenie súborov cookies, čo sa obvykle nachádza v ponuke Možnosti alebo Predvoľby vášho prehľadávača. Podrobnejšie informácie nájdete pod voľbou Pomocník. Ak hľadáte ďalšie informácie o cookies, môžete navštíviť stránku www.allaboutcookies.org, ktorá obsahuje komplexné informácie o súboroch cookies a o tom, ako zmeniť nastavenie v celom rade prehľadávačov. Ak chcete zrušiť svoj súhlas s niektorými súbormi cookies používanými na našich webových stránkach, kliknite na tlačidlo Nastavenie súborov cookies v dolnej časti našich webových stránok.

 

Prísne nutné súbory cookies. Tieto cookies sú nutné pre fungovanie našich webových stránok a nie je možné ich v našich systémoch vypnúť. Obvykle sú konfigurované iba ako reakcie na akcie, ktoré vykonávate, čo zodpovedá požiadavkám na služby, ako je nastavenie predvoľby ochrany osobných údajov, prihlásenie alebo vyplňovanie formulárov. Môžete nastaviť, aby prehľadávač tieto súbory cookies blokoval alebo na ne upozorňoval, ale určitá časť našich webových stránok prestane fungovať. Tieto súbory cookies neukladajú žiadne osobné údaje.

 

Výkonnostné súbory cookies. Tieto súbory cookies nám umožňujú počítať návštevy a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a zlepšovať výkon našich webových stránok. Vďaka nim sa dozvedáme, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidíme, ako sa návštevníci pohybujú po webe. Ak tieto súbory cookies nepovolíte, niektoré alebo všetky tieto služby nemusia fungovať správne. Všetky informácie, ktoré tieto cookies zhromažďujú, sú anonymné. Ak tieto súbory cookies nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste navštívili naše stránky a nebudeme môcť sledovať ich výkonnosť.

 

Funkčné súbory cookies. Tieto súbory cookies umožňujú webovej stránke prevádzkovať rozšírené funkcie a personalizáciu. Môžu byť nastavené nami alebo treťou stranou – poskytovateľom služieb, ktorého služby sme pridali na naše stránky.

 

Cielené cookies. Tieto cookies nastavujú na našich stránkach naši reklamní partneri. Tieto spoločnosti ich využívajú na vytváranie profilov svojich záujmov a na zobrazovanie relevantných reklám na iných stránkach. Osobné údaje priamo neukladajú, ale sú založené na jedinečnej identifikácii vášho prehľadávača a internetového zariadenia. Ak tieto súbory cookies nepovolíte, zaznamenáte menej cielené reklamy.

 

Súbory cookies sociálnych sietí. Tieto súbory cookies sú vytvárané mnohými službami sociálnych sietí, ktoré sme na stránky pridali, aby sme vám umožnili zdieľať náš obsah so svojimi priateľmi a sieťami. Sú schopné sledovať váš prehľadávač cez iné stránky, vytvárať profil na základe vašich záujmov a prípadne ďalších osobných informácií. To môže ovplyvniť obsah a správy, ktoré sa vám zobrazujú na iných, vami navštívených webových stránkach. Ak tieto súbory cookies nepovolíte, pravdepodobne nebudete môcť používať tieto nástroje na zdieľanie. Platformy sociálnych sietí, pre ktoré môžu naše webové stránky mať cookies, zahŕňajú Facebook, LinkedIn, Twitter, Google+ a Instagram. Vo veci konzultácie oznámenia a zásad na ochranu osobných údajov sa obráťte na webové stránky týchto sociálnych mediálnych sietí.

 

Tagy. Tagy sú všeobecným názvom prvkov kódu na našich webových stránkach. Väčšina tagov iba popisuje obsah stránky, ale niektoré typy tagov obsahujú programové prvky alebo vkladajú do stránky dynamický obsah, napríklad video- alebo audiosúbory. Niektoré tagy, najmä tie, ktoré pridávajú obsah alebo funkčnosť z externých zdrojov do vašej domény, môžu prinášať riziká spojené s ochranou súkromia, a treba ich posúdiť a zorganizovať. Ide o tagy tretích strán a vo väčšine prípadov poskytujú vašej webovej stránke pridanú hodnotu. Mali by ste si však byť vedomí toho, že so sebou prinášajú vyššie riziká. Väčšina súborov cookies umiestnených na našich webových stránkach bude nastavená pomocou týchto tagov, ale niektoré tagy môžu zhromažďovať vaše údaje bez použitia cookies.

 

9. Odkazy na iné webové stránky

Naše stránky môžu obsahovať odkazy na iné weby, ktoré nemusia vyhovovať vaším podmienkam. Pri kliknutí na tieto odkazy opúšťate naše webové stránky. Tieto webové stránky nekontrolujeme. Majú svoje vlastné zásady a postupy týkajúce sa online ochrany osobných údajov a my nenesieme zodpovednosť za praktiky týkajúce sa ochrany osobných údajov alebo za obsah týchto stránok. Aby sme predišli pochybnostiam, osobné údaje, ktoré sa rozhodnete poskytnúť nesúvisiacim tretím stranám, nie sú predmetom tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov.

 

Môžeme zobrazovať reklamy tretích strán. Taký inzerent vás môže taktiež požiadať o osobné údaje. Nie sme zodpovední za zásady ochrany osobných údajov inzerentov na našich webových stránkach. Našim partnerom a inzerentom však odporúčame, aby prijali zásady ochrany osobných údajov, ktoré spĺňajú miestne zákonné náležitosti.

 

10. Úrad na ochranu súkromia a osobných údajov a zodpovedné osoby na ochranu osobných údajov

Spoločnosť James Hardie založila v Spojených štátoch amerických, Európskej únii a Austrálii úrad na ochranu súkromia a osobných údajov, v čele s odborníkmi na ochranu údajov. Pre Nemecko bola navyše menovaná zodpovedná osoba na ochranu osobných údajov.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov alebo ak sa domnievate, že vaše práva na ochranu osobných údajov boli porušené, kontaktujte nás na adrese:

Úrad na ochranu súkromia a osobných údajov Zodpovedná osoba na ochranu osobných údajov pre Nemecko

Európa (všeobecne)

Nemecko (iba)

Do rúk: Úrad na ochranu súkromia a osobných údajov

Düsseldorfer Landstraße 395,

47259 Duisburg,

Nemecko

 

Dpo@jameshardie.com

 

Do rúk: Zodpovedná osoba na ochranu osobných údajov

Düsseldorfer Landstraße 395,

47259 Duisburg

Nemecko

 

datenschutz-fermacell@jameshardie.com

 

11. Verzia

Verzia tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov pochádza z 11. apríla 2018. Táto verzia vyhlásenia sa môže z času na čas pozmeniť. Navštívením nášho webu potvrdzujete a prijímate toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov. Vaše ďalšie používanie našich webových stránok po zverejnení zmien vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov bude znamenať, že s týmito zmenami súhlasíte.

12. Nastavenia súborov cookie

Nastavenia súborov cookie